Skip to:
  1. Home
  2. Governance
  3. Capital Increase
  4. Please see the disclaimer in Polish
Share this event on:
  • LinkedIn

Recomend this page

Thank you, we sent your recommendation to the desired recipient.

Sorry, this functionality is not available right now.
Please try with this link. Thank you.

Sender:

Recipient (e-mail address):

Polish disclaimer

Należy uważnie przeczytać niniejsze powiadomienie, ponieważ ma ono zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Należy wziąć pod uwagę, że przedstawione poniżej zastrzeżenia prawne mogą zostać zmienione lub zaktualizowane w przyszłości. Należy zapoznać się z nimi w całości podczas każdej wizyty na stronie.


W niektórych krajach przeglądanie materiałów, do których chcą Państwo uzyskać dostęp, może być niezgodne z prawem. W innych krajach tylko niektóre kategorie podmiotów mogą być uprawnione do przeglądania takich materiałów. Każda osoba, która chce uzyskać do nich dostęp, powinna najpierw upewnić się, że nie podlega przepisom, które wyłączają bądź ograniczają jej prawo do przeglądania takich materiałów.
Informacje umieszczone na niniejszej stronie nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, każdego stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Dystryktu Kolumbii), Kanady, Australii lub Japonii, lub innych państw, jeśli stanowiłoby to naruszenie prawa obowiązującego w danej jurysdykcji, chyba że zostało to przez nas ustalone odrębnie i jest dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje.
W szczególności, niniejsze materiały nie stanowią oferty bądź zachęty do kupna lub zapisu na papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta wymagałaby zgody lokalnych organów lub byłaby niezgodna z prawem w inny sposób. Żadne prawa ani żadne akcje, które zostaną wyemitowane w związku z wykonaniem takich praw (łącznie "Papiery Wartościowe"), o których mowa na niniejszej stronie, nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"). Papiery Wartościowe nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na podstawie zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Żadna oferta publiczna dotycząca Papierów Wartościowych nie będzie miała miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

MATERIAŁY, DO KTÓRYCH CHCĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP, SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ EMITENTA I NIE SĄ SKIEROWANE DO ORAZ NIE MOGĄ BYĆ PRZEGLĄDANE PRZEZ ANI UDOSTĘPNIANE OSOBOM:
(A) W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI;
(B) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W AUTRALII, KANADZIE LUB JAPONII; LUB
(C) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ NARUSZAŁOBY TO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 

POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU "WYRAŻAM ZGODĘ", ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PONIŻEJ, OŚWIADCZAJĄ PAŃSTWO, ŻE:
(A) NIE ZNAJDUJĄ SIĘ PAŃSTWO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI;
(B) NIE UZYSKUJĄ PAŃSTWO DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY Z AUSTRALII, KANADY ANI JAPONII;
(C) JEŚLI ZNAJDUJĄ SIĘ PAŃSTWO W PAŃSTWIE NALEŻĄCYM DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (INNYM NIŻ WŁOCHY, NIEMCY I POLSKA), SĄ PAŃSTWO "INWESTOREM KAWLIFIKOWANYM" W ROZUMIENIU DYREKTYWY DOT. PUBLIKACJI PROSPEKU EMISYJNEGO (DYRETYWA 2003/71/WE ZE ZMIANAMI); oraz
(D) NIE ZNAJDUJĄ SIĘ PAŃSTWO W JURYSDYKCJI, W KTÓREJ JEST TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.


Oświadczają Państwo, że przyjmują do wiadomości, iż informacje i oświadczenia zawarte w dokumencie, do którego uzyskują Państwo dostęp na niniejszej stronie internetowej, odnoszą się do stanu na datę tego dokumentu (lub na inną datę w nim określoną), oraz mogą stać się niedokładne lub nieaktualne po tej dacie.
Oświadczają Państwo, że zrozumieli powyższe oświadczenie.


JEŚLI NIE MOGĄ PAŃSTWO ZŁOŻYĆ TAKIEGO OŚWIADCZENIA, NALEŻY KLINKĄĆ PRZYCISK "NIE WYRAŻAM ZGODY" LUB W INNY SPOSÓB OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ.
UZYSKUJĄC DOSTĘP DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE POWYŻSZE OŚWIADCZENIA ZOSTAŁY PRZEZ PAŃSTWA ZŁOŻONE I WYRAZILI PAŃSTWO ZGODĘ NA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.